Vážení sportovní přátelé, milí klienti,

dovolte, abychom Vás informovali o ochraně Vašich osobních údajů.

Společnost Václavek & Vopravil, s.r.o., se sídlem Černošice, Komenského 75, okres Praha – západ, PSČ 252 28, IČO: 264 40 598, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82413, společnost SPORT JEVA, s.r.o., se sídlem Komenského 75, 252 28 Černošice, IČO: 243 03 429, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 194790 a Pavel Václavek, se sídlem Řevnická 211, 252 29 Lety, IČO 610 12 769 společně poskytující sportovní služby pod značkou „Tenisová škola JEVA“ výhradně fyzickým osobám a osobní údaje zpracovávají u svých klientů, a to jak zletilých, tak nezletilých. Společným zpracovatelem je společnost Václavek & Vopravil, s.r.o.

Vaše osobní údaje zpracováváme a chráníme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“).

Povinností Tenisové školy JEVA  je uchovávat osobní údaje pouze věcně správné, zabezpečené a v nezbytně nutném rozsahu, za daným účelem a potřebami zpracování.

Jaké osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

·                 Identifikační údaje - osobní údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci zletilého klienta (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, podpis);

·                 Kontaktní údaje - osobní údaje umožňující kontakt s klientem (klientem uvedená kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa).

Uvedené osobní údaje však Tenisová škola JEVA smí takto zpracovávat pouze v souladu s ujednáními uvedenými ve Smlouvě o poskytování sportovních služeb tenisové školy JEVA, či ze zákonných důvodů nikoliv však v rozsahu, ve kterém je zpracovává (marketingová činnost, provoz webových stránek a související používání osobních údajů klientů atd.). K tomuto zpracování potřebuje souhlas klienta. Osobní údaje, které Tenisová škola JEVA zpracovává se souhlasem klienta či v případě nezletilého klienta se souhlasem jeho zákonného zástupce, jsou uvedeny v souhlasu se zpracováním osobních údajů, který může klient či zákonný zástupce nezletilého klienta Tenisové škole JEVA udělit. S ohledem na smluvní charakter vztahů mezi Tenisovou školou JEVA a klientem či zákonným zástupcem nezletilého klienta je poskytnutí osobních údajů zcela dobrovolné.

Jak Tenisová škola JEVA získává osobní údaje?

·             přímo od klienta při jednání o uzavření smluvního vztahu;

·             případně od zákonného zástupce klienta, pokud se jedná o nezletilého klienta;

·             dalšími způsoby vyplývajícími ze smluvního vztahu.

Jak je zajištěna ochrana osobních údajů?

·             osobní údaje jsou pod stálou fyzickou kontrolou a Tenisová škola JEVA zajišťuje maximální možnou ochranu zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před jiným možným zneužitím;

·             veškeré osoby, které s osobními údaji klientů jménem Tenisové školy JEVA přicházejí do styku v rámci plnění svých pracovních či smluvně převzatých povinností, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.

Jaké jsou Vaše možnosti s ohledem na zpracování a předávání osobních údajů?

·             s výjimkou zákonem stanovených případů a případů souvisejícími se službami poskytovanými na základě smluvního vztahu, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas klienta, zpracovává Tenisová škola JEVA osobní údaje se souhlasem klienta či zákonného zástupce nezletilého klienta;

·             je pouze na svobodném rozhodnutí klienta či zákonného zástupce nezletilého klienta, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém Tenisovou školou JEVA poskytne;

·             klient či zákonný zástupce nezletilého klienta může vždy svůj souhlas odvolat nebo změnit, respektive upravit jeho rozsah. Rozsahem poskytnutého souhlasu je Tenisová škola JEVA vázána a plně ho respektuje.

 

Informace o právech klientů v souvislosti s GDPR

·             Tenisová škola JEVA Vám na žádost poskytne bezplatně jednou ročně informaci o zpracování Vašich osobních údajů;

·             pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, máte právo na přístup k uvedeným osobním údajům, zejména pak právo požadovat informace o (i) účelu zpracování, (ii) kategorii dotčených osobních údajů, (iii) příjemci nebo kategorii příjemců osobních údajů, kterému nebo kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a (iv) plánované době uchovávání osobních údajů;

·             u Tenisové školy JEVA se můžete domáhat toho, aby uvedené osobní údaje (i) opravila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné, (ii) vymazala, pokud se budete domnívat, že již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly poskytnuty nebo odvoláte svůj souhlas, na jehož základě byly zpracovávány a/nebo (iii) jejich zpracování omezila, pokud se budete domnívat, že jsou nepřesné či již nadále nejsou potřebné pro účel, pro který byly Tenisové škole JEVA poskytnuty.

 

Kam se může klient obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Klient má možnost Tenisovou školu JEVA kontaktovat prostřednictvím webových stránek:

https://www.tenis-skola.cz/kontakt/

https://www.tenis-zalov.cz/kontakt/

 

Kontakt na dozorový úřad

Se svými podněty se může klient obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Sídlo úřadu: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pevná linka: +420 234 665 111,
email: posta@uoou.cz, web: https://www.uoou.cz

 

Tenisová škola JEVA si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.

Tento dokument je nepřetržitě k dispozici v  elektronické formě na webových stránkách Tenisové školy JEVA - https://www.tenis-skola.cz a https://www.tenis-zalov.cz.